impozitare tichete de masa

Impozitarea tichetelor de masă: legislație și atribuțiile angajatorului și angajatului

19 Ianuarie 2024

Știai că atunci când acorzi angajaților tăi carduri de masă, le oferi oportunitatea de a se bucura de un stil de alimentație sănătos? Dacă dorești să știi mai multe despre cel mai iubit beneficiu extrasalarial din România, ți-am pregătit un articol care îți va clarifica aspectele de fiscalitate. De la valoarea cardurilor de masă până la modul de impozitare, descoperă tot ce trebuie să știi despre impozitarea bonurilor de masă în format electronic.

Care este cadrul legislativ

Tichetele de masă sunt reglementate prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Conform Codului Fiscal, art. 76, alin.(3), lit. h), tichetele de masă reprezintă avantaje, în bani sau în natură, primite în legătură cu salariul și supuse regulilor de impozitare a salariului, dar sunt exceptate parțial de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Potrivit art.142, lit. r), art.157, alin. (2) și art. 220^4, alin.(2),  tichetele de masă nu vor fi incluse în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale și nici în cea a contribuției asiguratorii pentru muncă.

Conform Legii nr.165/2018, art. 11, alin.(1), tichetele de masă reprezintă o alocație individuală de hrană pe care o pot primi salariații prin încheierea unui contract individual de muncă.

Care este valoarea tichetelor de masă

Începând cu luna august a anului 2023, prin OUG 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi, a avut loc modificarea valorii nominale maxime a unui tichet de masă care a fost stabilită la 35 lei. Același act normativ a stabilit că, începând cu luna ianuarie 2024, aceasta valoare va crește la 40 de lei. Începând cu această dată, pentru sumele acordate în tichete de masă,  alături de impozitul pe venit (10%) se va reține și plăti și CASS: contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%). Tichetele rămân în continuare exceptate de la plata contribuției de asigurari sociale (25%) și a contribuției asiguratorii pentru muncă (2,25%).

Ce este indexarea valorii tichetelor de masă

Conform Hotărârii nr. 1045 din 28 decembrie 2018, art. 33, alin.(1), valoarea nominală indexată a unui tichet de masă reprezintă ultima valoare indexată a tichetului înmulțită cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare.

Acesta este calculat ca raportul între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru și nivelul mediu al aceluiași indice pe penultimul semestru și este comunicat de Institutul Național de Statistică.

Ce elemente conține un tichet de masă

Pentru ca un tichet de masă să fie valid și să poată fi folosit la cumpărarea alimentelor, acesta trebuie să aibă înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă, dar și următoarele mențiuni, conform Legii nr. 165/2018, art.13:

 • numele și adresa emitentului
 • date referitoare la perioada de valabilitate
 • interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau alcool
 • numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

Aceste elemente sunt incluse de către unitățile emitente, fiind un criteriu pentru obținerea autorizației de emitere. Aceste mențiuni trebuie înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod.

Cine poate primi tichete de masă

Conform Legii nr. 165/2018, art. 3, următoarele persoane pot beneficia de tichete de masă:

 • salariații din cadrul societăților comerciale;
 • salariații din cadrul regiilor autonome;
 • salariații din cadrul unităților cooperatiste;
 • salariații angajați prin contract individual de muncă de către persoane juridice sau fizice.

Cine poate emite tichete de masă

Conform normelor de aplicare a Legii nr. 165/2018, pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor de masă în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice:

 • persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • instituțiile de credit;
 • persoane juridice române;
 • sucursalele instituțiilor de credit autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii.

Tichetele de masă sunt emise de unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente, sau de angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.

Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanțelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

De asemenea, unitățile emitente dezvoltă și administrează rețeaua de comercianți unde sunt acceptate tichetele (în format electronic).

Conform art.18 al Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2018:

„În vederea desfășurării activității specializate, unitățile emitente încheie contracte pentru prestarea serviciilor prevăzute de lege cu unități afiliate.”

Impozitare tichete de masă în 2024

Potrivit Legii 227/2015 privind codul fiscal, Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare, impozitarea tichetelor de masă se va face conform regulilor de impozitare a veniturilor salariale, se va reține și plăti și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dar vor fi exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale (25%) și a contribuției asiguratorii pentru muncă (2,25%). Cota de impozit pe venit aplicat pe salarii este de 10% și se aplică conform algoritmului prevăzut de Codul Fiscal, art. 78, alin.(2), lit. a).

Astfel, impozitul lunar se determină astfel: „ la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, și următoarele:

(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

(ii) cotizația sindicală plătită în luna respectivă, potrivit legii;

(iii) contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul, vizează servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (5);

 (v) contravaloarea abonamentelor suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale.”

Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (5), în limita aceluiaşi plafon, indiferent de numărul de persoane.”

Prin urmare, angajatul este scutit de impozitul pe venit, de contribuția de asigurări sociale (25%) și de contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%). Dar entitățile plătitoare de salarii și/sau venituri asimilate acestora sunt obligate să calculeze și să rețină impozitul și contribuțiile aferente veniturilor fiecărei luni atunci când sunt efectuate plățile acestor remunerații.

Impozitul și contribuțiile sociale aferente venitului din tichete de masă se adună la restul impozitului și a contribuțiilor pe salarii pe care le reține angajatorul și se virează către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare în care se vor efectua plățile.

Care sunt costurile aferente emiterii pe suport electronic

Conform art. 4 alin (3) din Normele de aplicare a Legii nr.165/2018, angajatorul trebuie să suporte costurile de emitere, neavând voie să le transfere angajaților, astfel:

(3) Sumele reprezentând costul emiterii biletelor de valoare, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii" al articolului bugetar "Alte cheltuieli" de la titlul "Bunuri şi servicii".

Ca o măsură de siguranță a funcționarii acestui sistem, legea prevede obligativitatea plății în avans a sumelor aferente tichetelor de masă.

Care este diferența dintre acordarea de tichete de masă și contravaloarea hranei acordate de către angajator?

Un angajator este sprijinit să aibă grijă de proprii angajați prin politici specifice de susținere a meselor angajaților. Astfel un angajator poate fie să acorde angajaților tichete de masă, fie să suporte contravaloarea mesei oferite acestuia. Dacă până acum acordarea de tichete de masă este clară, hai sa vedem cum ar funcționa facilitatea fiscală prevazută de Codul fiscal la art 76, alin. (41 ) și anume: “contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.” 

Angajatorii au posibilitatea de a oferi o masă caldă propriilor angajați care nu poate depași valoarea maxima a unui tichet de masă permisă de lege, în prezent 40 de lei. De reținut că au fost deja oferite clarificări de către autoritați și sintagma “hrană acordată de către angajator pentru angajații proprii” se referă exclusiv la situația acordării de către angajator, angajaților proprii, a hranei preparate în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate, fără a extinde acest avantaj la situația acordării unei sume de bani pentru acoperirea nevoii de hrană a salariatului. 

De reținut de asemenea, că acest beneficiu nu se acordă pentru numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare și prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Din punct de vedere al regimului fiscal, contravaloarea hranei acordată de angajator pentru angajații proprii nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii.

De ce este important să actualizezi valoarea tichetelor de masă oferite angajaților

Tichetele de masă sunt unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale, atât în România, dar și în lume, datorită contribuției directe pe care o aduc îmbunătățirii calității vieții angajaților. Acestea poartă intrinsec în ele mesajul angajatorului de grijă pentru sănătatea angajatului. Tichetele sunt create pentru a încuraja angajații să mănânce la prânz, primind o alocație de hrană specifică și facilități fiscale asociate acesteia. Este important însă ca valoarea primită în tichete de masă de către angajați să acopere prețul unui prânz la valoarea acestuia. 

Sursa foto: iStock