stimulent insertie

Stimulentul de inserție: cum se acordă și ce spune legea

29 Noiembrie 2022

Stimulentul de inserție este ajutor financiar pe care îl pot primi persoanele îndreptățite să beneficieze de concediu de creștere a copilului după revenirea la serviciu. Vrei să afli mai multe despre condițiile de acordare, actele necesare și valoarea stimulentului? Pentru a-ți fi de ajutor, ți-am pregătit toate detaliile de care ai nevoie.

Perioada pe care părinții o petrec cu bebelușul în primii ani este magică și solicitantă, totodată. Tot programul zilnic se schimbă, iar ponderea pe care o are jobul în rândul priorităților scade considerabil.

Însă, oricât de mult și-ar dori să stea acasă cu bebelușul, părinții sunt nevoiți, la un moment dat, să se întoarcă la muncă. În sprijinul lor a fost adoptată OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare. Documentul legislativ prevede acordarea unui sprijin financiar pentru părinții care se întorc la serviciu mai repede, dar și în următorul an după finalizarea concediului de creștere copil. Acest ajutor poartă denumirea de stimulent de inserție, iar valoarea sa diferă în funcție de câteva situații definite prin lege. 

Ce este stimulentul de inserție

Când vorbim despre stimulent de inserție, ne referim la un ajutor financiar pe care îl pot primi persoanele îndreptățite să beneficieze de concediu de creștere a copilului după revenirea la serviciu. Persoanele îndreptățite pot beneficia de acest stimulent de inserție până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, respectiv 4 ani, pentru copilul încadrat într-un grad de  handicap.

Legea stimulentului de inserție 2022 prevede că de acest drept poate beneficia oricare dintre părinți, dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute în lege. De asemenea, este important de reținut că stimulentul de inserție nu se poate cumula cu indemnizația de creștere copil.

Așadar, stimulentul de inserție vine în sprijinul părinților care se întorc în câmpul muncii. De exemplu, în situația în care aceștia vor căuta o variantă prin care copilul să fie supravegheat, respectiv o bonă sau dacă vor alege varianta grădiniței, stimulentul de inserție ar putea compensa parțial sau integral o parte din cheltuielile lunare cu salariul bonei/costul pentru gradiniță.

Faptul că pot beneficia de acest drept a determinat deja un număr semnificativ de părinți să se întoarcă la job. În plus, oferirea stimulentului de inserție poate fi considerat și un sprijin pentru angajatori, în condițiile în care personalul calificat revine mai repede la serviciu. 

Dreptul la stimulentul de inserție, alături de alte beneficii pe care le poate oferi angajatorul, precum beneficiile Pluxee, cum ar fi cardul de bonuri de masa Pluxee Gusto, cardul Pluxee Cadou sau voucherele de vacanță Pluxee Turist, fac ca perspectiva întoarcerii la serviciu să fie luată în calcul de tot mai mulți părinți.

tata cu bebe

Stimulent de inserție - cadru legislativ

Principalele documente legislative ce reglementează modul de acordare a stimulentului de inserție sunt:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 89/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului;
 • Hotărârea de Guvern nr. 536/2021, prin care sunt aduse unele modificări Ordonanței de Urgență nr. 111/2010.

Stimulentul de inserție a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. 

Hotărârea de Guvern nr. 536/2021, cel mai recent document legislativ prin care sunt aduse unele modificări Ordonanței de Urgență nr. 111/2010, cuprinde, printre altele, modificări privind documentele ce trebuie depuse pentru a beneficia de stimulentul de inserție. Astfel, dacă până la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, era necesară dovada calculului privind venitul, odată cu HG 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, devine suficientă adeverința prin care salariatul face dovada venitului. Aceasta poate fi înlocuită cu declarația pe proprie răspundere sau cu adeverința eliberată de ANAF.

Alte modificări vizează acordarea stimulentul de inserție și după ce copilul a împlinit 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu dizabilități, precum și majorarea cuantumului stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la vârsta de 6 luni a copilului sau până la 1 an, în cazul copilului cu handicap. 

Pe lângă ajutorul de care beneficiază părinții, stimulentul de inserție reprezintă un instrument util și pentru angajatori, în condițiile în care îi motivează pe angajatii aflați în concediul de creștere copil să se întoarcă mai repede la serviciu.

Cine beneficiază de acest stimulent de inserție 

Legea stimulentului de inserție prevede că beneficiarii acestuia pot fi:

 • unul dintre părinţi;
 • persoana care a adoptat copilul;
 • persoana căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei;
 • persoana ce are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
 • asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi natural sau adoptații;
 • persoana numită tutore al copilului.

Conform O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, pentru a beneficia de stimulentul de inserție, părinții trebuie să realizeze condițiile de acordare a indemnizației de creștere a copilului, respectiv să fi realizat venituri din:

 • salarii sau venituri asimilate salariilor (ori să se afle în perioade asimilate);
 • activităţi independente;
 • drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură și piscicultură

sau alte venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Condiția este ca veniturile din activitățile de mai sus să fi fost supuse impozitului pe venit pentru cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, anterior datei adopţiei a încredinţării sau a instituirii plasamentului sau tutelei.

Persoanele ce au dreptul de a beneficia de stimulentul de inserție trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Valoare stimulent de inserție 2022

Valoarea stimulentului de inserție de care pot beneficia persoanele care obțin venituri impozabile și care au dreptul să beneficieze de concediul de creștere copil este de 1500 lei sau 650 lei. Astfel:

 • De stimulentul de inserție în valoare de 1.500 lei pot beneficia persoanele îndreptățite care obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an, în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi;
 • De stimulentul de inserție în valoare de 650 lei pot beneficia persoanele îndreptăţite care obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an, în cazul copilului cu dizabilităţi;
 • De stimulentul de inserție în valoare de 650 lei pot beneficia și persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi care realizează venituri supuse impozitului, după împlinirea vârstei de 2 ani a copilului (3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi) până la împlinirea vârstei de 3 ani (4 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi).

Odată cu intrarea în vigoare a HG 536/2021, s-a renunțat la condiția întoarcerii la serviciu cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Astfel, începând din luna mai 2021, părinții care se întorc la serviciu după finalizarea concediului de creștere a copilului primesc stimulentul de inserție în valoare de 650 lei. Ei vor beneficia de stimulent, după cum urmează: 

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitării, dacă depun cererea de acordare a stimulentului în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;
 • începând cu data depunerii cererii de acordare a stimulentului, dacă aceasta este depusă după expirarea termenul de 30 de zile.

Cum se acorda stimulentul/acte necesare dosar stimulent de inserție

Stimulentul de inserţie se acordă în baza prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a beneficia de acest drept, persoanele îndreptățite vor depune o serie de acte necesare stimulent de inserție 2022.

Printre actele ce pot fi solicitate în vederea întocmirii dosarului pentru obținerea stimulentului de inserție constă de către persoanele îndreptățite se regăsesc următoarele: 

 • cerere tip pentru acordarea stimulentului de inserţie;
 • copie după actul de identitate al solicitantului, certificat pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentul;
 • copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
 • copii ale actelor doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile în care copilul este adoptat, încredințat în vederea adopției sau este dat în plasament ori în plasament în regim de urgență. 
 • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadei de cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului în care solicitantul a obținut venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului;
 • dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

De când poți beneficia de dreptul la stimulent de inserție

Este important să știi, de la bun început, că stimulentul de inserție nu se acordă retroactiv. Astfel, dacă depui dosarul pentru stimulentul de inserție peste termenele prevăzute de lege, vei beneficia de acest drept începând cu data depunerii cererii pentru acordarea stimulentului.

Așadar, conform Art. 24 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, stimulentul de inserție se acordă:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită își reia activitatea profesională și realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente, cu excepția persoanelor  care obţin venituri supuse impozitului potrivit cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • de la data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Când se suspendă stimulentul - pierderea stimulentului de inserție 

Legea stimulentului de inserție 2022 prevede situațiile când încetează acordarea stimulentului, precum și situațiile când se suspendă stimulentul de inserție.

Dreptul la stimulentul de inserție încetează începând cu ziua următoare celei în care:

 • copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități;
 • a avut loc decesul copilului.

Totodată, pierderea stimulentului de inserție, în sensul suspendării acordării acestui drept, survine în următoarele situații: 

 • beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;
 • beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
 • beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;
 • beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;
 • beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
 • copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;
 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai are domiciliul sau reședința pe teritoriul României și/sau nu mai locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și de a cărui creștere și îngrijire se ocupă;
 • se constată că, timp de 3 luni consecutive, se înregistrează mandate poștale returnate;
 • copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Așadar, întoarcerea la muncă după concediul de creștere copil 2022 îi găsește pe părinți cu mai multe drepturi de care pot beneficia, pentru a-i sprijini în demersul de armonizare a vietii de familie și a activității profesionale.

Sursa foto: Shutterstock.com